Zásady zpracování osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme ve Flami z. s. zodpovědně, v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.


Základní zásady:

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel.

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Kontaktní údaje Správce osobních údajů:

Flami, z. s.
IČ: 08610070
info@flami.cz
+420 723 731 323


Práva subjektů údajů (zákazníků):

Ve vztahu k osobním údajům o sobě, máte ze zákona následující práva:

právo na informace a právo na přístup (informace, zda Vaše údaje zpracováváme a jaká to jsou)
právo na opravu (zjistíte-li, že údaje o Vás jsou nesprávné)
právo na výmaz a právo na omezení (dočasné zastavení zpracování, nebo výmaz)
právo vznést námitku (máte-li důvod, aby Vaše údaje nebyly zpracovávány)
právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (domníváte-li se, že jsou porušována Vaše práva)

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25.05.2018. Ujednání těchto zásad má přednost před aplikací jakéhokoli jiného předchozího ujednání v dotčených oblastech.

Jaké osobní údaje nejčastěji zpracováváme prostřednictvím internetových stránek:

1) Cookies – Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Údaje o cookies, o tom, jaké shromažďujeme a k jakým účelům, včetně návodu, jak můžete zamezit jejich ukládání, najdete zde.

2) Údaje o dárcích – Pokud se rozhodnete zavázat se k poskytnutí daru (jednorázového či opakovaného) či podobného příspěvku, zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci toho poskytnete. Rovněž pokud projevíte zájem o naši činnost a poskytnete nám v té souvislosti Vaše údaje, budeme je zpracovávat za účelem komunikace s Vámi. Doba zpracování údajů je v těchto případech omezena dobou 3 let od posledního kontaktu s Vámi (není-li v konkrétním případě uvedeno jinak).

3) Údaje o osobách přihlašujících se do nějakého programu, worshopu, kroužku pro děti apod. – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se do nějakého programu, aktivity, kroužku pro své děti apod., zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci přihlášky poskytnete. Zpracování v těchto případech probíhá vždy po dobu realizace a dále po dobu určenou jednotlivě podle povahy konkrétního programu, aktivity apod.

4) Údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se k odběru newsletteru či jiného informačního materiálu, vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů (obvykle e-mail). Doba zpracování je v těchto případech omezena na dobu vydávání daného informačního materiálu.